Các phương thức về quản lý chất lượng công trình

Các phương thức về quản lý chất lượng công trình
Chúng ta phải đổi mới nhận thức về quản lý chất lượng công trình xây dựng là rất quan trọng. Chúng ta phải nhìn nhận nó trên hai khía cạnh: Tư tưởng Thay thế cơ chế thanh tra để phát hiện chất lượng kém sang cơ chế ngăn ngừa không để xảy ra chất lượng kém trong công trình xây dựng. Nội dung - Xác định rõ vai trò quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng. - Kiểm soát chất lượng công tác thiết kế và chi phí. - Kiểm soát chất lượng vật liệu, chế phẩm và thiết bị. - Giám sát biện pháp tổ chức thi công và chất lượng thi công. - Nghiệm thu đánh giá chất lượng trước khi đưa vào sử dụng. áp đặt chế độ bảo hành và chế tài đối với Nhà thầu xây dựng. Theo Luật Xây dựng và Nghị định 209/2004/NĐ-CP