Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định duy trì khách hàng tại các Công ty kiểm toán độc lập - nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam

Nghiên cứu này nhằm xem xét các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định duy trì khách hàng tại các Công ty kiểm toán độc lập tại Việt Nam. Dựa trên kết quả của nghiên cứu trước, mô hình nghiên cứu được xây dựng và kiểm định tại Việt Nam.

Từ khóa: Duy trì khách hàng, Rủi ro kiểm toán, Rủi ro kinh doanh của khách hàng, Công ty kiểm toán, Công ty kiểm toán độc lập

pdf 15 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:25/02/2021 | Lượt xem:29 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận