Bộ lệnh MIPS

Mục tiêu
• Sau bài này, SV có khả năng:
– Giải thích quan điểm thiết kế bộ lệnh MIPS – Có khả năng lập trình hợp ngữ MIPS. Bộ lệnh
• Công việc cơ bản nhất của bộ xử lý là xử lý các lệnh máy (instruction). • Tập hợp các lệnh mà một bộ xử lý nào đó cài đặt gọi là bộ lệnh (Instruction Set). • Các bộ xử lý khác nhau cài đặt các bộ lệnh khác nhau.
– Ví dụ: Pentium 4 (Intel), MIPS R3000 (MIPS Technology Inc), ARM2 (ARM), PowerPC 601 (IBM), SPARC V8 (Sun),…
• Câu hỏi
– Một chương trình thực thi (.exe) chạy trên bộ xử lý Pentium 3 (Intel) có thể chạy được trên bộ xử lý Pentium 4 (Intel) không ? – Một chương trình thực thi (.exe) chạy trên một bộ xử lý của Intel có thể chạy được trên bộ xử lý của AMD ?
Kiến trúc
Đăng nhập để bình luận