Bàn về công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay

Bài viết này tác giả đưa ra nhằm trao đổi để khắc phục các bất cập đó và đề xuất một số ý kiến để góp phần thực hiện tốt hơn công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp của cơ quan quản lý Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

Từ khóa: Quản lý thuế, Công tác quản lý thuế, Luật Quản lý thuế, Chế độ kế toán, Thành phần kinh tế

pdf 12 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:25/05/2021 | Lượt xem:19 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận