Bàn thêm về du lịch tâm linh ở Việt Nam

Bài viết nghiên cứu về tiềm năng, thực trạng du lịch tâm linh và những giải pháp cần thiết để du lịch tâm linh nước ta phát triển bền vững. Bài viết làm rõ một số luận điểm như khái niệm về du lịch tâm linh, tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch của nước ta.

Từ khóa: Du lịch tâm linh, Di sản văn hóa, Tiềm năng du lịch, Thực trạng du lịch tâm linh, Tiềm năng phát triển du lịch

pdf 11 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:25/07/2019 | Lượt xem:47 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận