Bài giảng Xác định độ chặt nền móng bằng phương pháp rót cát - 22TCN 346:2006

Bài giảng Xác định độ chặt nền móng bằng phương pháp rót cát - 22TCN 346:2006 có nội dung giới thiệu về: Các quy định chụng, cách tiến hành thí nghiệm, các dụng cụ cần có để thực hiện việc xác định độ chặt nền móng bằng phương pháp rót cát. Tham khảo bài giảng để nắm được các phương pháp rót cát.
Đăng nhập để bình luận