Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 6: Đào tạo và phát triển

Chương 6: Đào tạo và phát triển thuộc bài giảng Quản trị nguồn nhân lực trình bày nội dung về tại sao cần đào tạo và phát triển, các bước của đào tạo và phát triển, các phương pháp đào tạo và phát triển, đánh giá đào tạo và phát triển. Mời các bạn tham khảo.
Đăng nhập để bình luận