Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 7 - Lê Cao Thanh

Bài giảng Quản trị Marketing chương 7: Chiến lược giá trình bày về phương pháp tiếp cận tổng quát về định giá, các chiến lược giá sản phẩm mới, chiến lược giá phức hợp, chiến lược điều khiển giá, những thay đổi về giá. Tham khảo tài liệu này để nắm bắt nội dung môn học một cách chi tiết.

Từ khóa: Quản trị Marketing, Bài giảng Quản trị Marketing, Chiến lược giá, Tổng quát về định giá, Phức hợp sản phẩm, Điều khiển giá cả

ppt 30 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:01/09/2017 | Lượt xem:139 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận