Bài giảng Quản trị maketing 2 - Chương 4: Quản trị truyền thông marketing tích hợp

Chương 4 bao gồm các nội dung cơ bản như: Khái niệm, bản chất và mối quan hệ truyền thông marketing và xúc tiến thương mại; mô hình quá trình truyền thông marketing; phát triển các chương trình truyền thông marketing hiệu quả.

Từ khóa: Tuyền thông marketing tích hợp, Quản trị maketing, Bài giảng Quản trị maketing, marketing management, Hoạt động maketing, Chiến lược maketing

pdf 26 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/04/2018 | Lượt xem:138 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận