Bài giảng Quản trị maketing 1 - Chương 5: Phát triển các chiến lược marketing

Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được: Các khái niệm cốt lõi của quản trị chiến lược marketing, nhận dạng và lựa chọn các phân đoạn thị trường người tiêu dùng và thị trường doanh nghiệp mục tiêu, phát triển chiến lược định vị khác biệt hóa các chào hàng thị trường.

Từ khóa: Quản trị chiến lược marketing, Quản trị maketing, Bài giảng Quản trị maketing, marketing management, Hoạt động maketing, Chiến lược maketing

pdf 59 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/04/2018 | Lượt xem:119 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận