Bài giảng Phương pháp luận đánh giá sản xuất sạch hơn - ThS. Lý Thuận An

Bài giảng Phương pháp luận đánh giá sản xuất sạch hơn trình bày chi tiết về trình tự vận hành của quá trình sản xuất, giúp người đọc nhận ra tầm quan trọng của sản xuất sạch hơn từ việc sử dụng nguyên liệu không hiệu quả, việc quản lý chất thải kém và các rủi ro về bệnh nghề nghiệp. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Môi trường.
Đăng nhập để bình luận