Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin - TS. Ông Văn Nam

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin nhằm nêu thế giới quan, phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác – Lênin. Thế giới quan là toàn bộ những quan điểm, quan niệm của con người về thế giới, về bản thân con người, về cuộc sống và vị trí của con người trong thế giới đó.
Đăng nhập để bình luận