Bài giảng Nguyên lý kế toán (GV. Vũ Hữu Đức) - Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép

Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép, mục tiêu sau khi nghiên cứu xong chương này, bạn có thể: Giải thích tính chất và kết cấu của tài khoản kế toán, áp dụng nguyên tắc ghi sổ kép để xác định và ghi nhận ảnh hưởng của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các tài khoản kế toán,...