Bài giảng Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin: Chuyên đề 6 - TS. Nguyễn Minh Tuấn

Chuyên đề 6 Những vấn đề chính trị – xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng XHCN thuộc bài giảng Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin trình bày về các nội dung lần lượt như sau: xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, những đặc trưng cơ bản của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, đặc trưng, chức năng và nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa.
Đăng nhập để bình luận