Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 2: Phân tích môi trường ngoại vi

Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 2: Phân tích môi trường ngoại vi. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được: môi trường ngoại vi của doanh nghiệp, mục tiêu của phân tích môi trường ngoại vi, phương pháp phân tích môi trường ngoại vi.
Đăng nhập để bình luận