Bài giảng Mô hình hóa môi trường: Chương 3 - GV. Trương Thị Thu Hương

Bài giảng Mô hình hóa môi trường - Chương 3: Mô hình hóa môi trường không khí trình bày đặc điểm cơ bản về thành phần và cấu trúc của khí quyển, các yếu tố khí tượng liên quan đến sự khuếch tán chất ô nhiễm trong khí quyển, quá trình khuếch tán chất ô nhiễm trong khí quyển, mô hình Guss tính toán lan truyền chất ô nhiễm trong không khí, mô hình Beruand tính toán lan truyền chất ô nhiễm trong khí quyển.

Từ khóa: Mô hình hóa môi trường Chương 3, Mô hình hóa môi trường, Mô hình hóa môi trường không khí, Cấu trúc của khí quyển, Mô hình Guss, Mô hình Beruand

pdf 22 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/07/2018 | Lượt xem:108 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận