Bài giảng Marketing quốc tế: Đánh giá thị trường quốc tế toàn cầu hóa - ThS. Nguyễn Văn Thoan

Bài giảng Đánh giá thị trường quốc tế toàn cầu hóa trình bày một số vấn đề sau: Thông tin cần thu thập, vai trò của nghiên cứu thị trường quốc tế, một số hoạt động chính, mức độ nghiên cứu thị trường,...và một số nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.
Đăng nhập để bình luận