Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 10 - Tổ chức Marketing quốc tế của một doanh nghiệp

Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 10 - Tổ chức Marketing quốc tế của một doanh nghiệp trình bày về những yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức Marketing quốc tế; những hình thức tổ chức bộ phận Marketing quốc tế.
Đăng nhập để bình luận