Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C: Chương 3 - ThS. Trần Anh Dũng

Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C - Chương 3 "lớp và đối tượng". Chương này trình bày những nội dung chính sau: Cú pháp khai báo lớp, định nghĩa hàm thành phần của lớp, khai báo và tạo lập đối tượng, phạm vi truy xuất, phương thức thiết lập – Constructor, phương thức hủy bỏ – Destructor, phương thức truy vấn - cập nhật, thành viên tĩnh – static member. Mời tham khảo.
Đăng nhập để bình luận