Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C: Chương 2 - ThS. Trần Anh Dũng

Chương 2 trang bị cho người học những hiểu biết tổng quan về lập trình hướng đối tượng. Nội dung chính trong chương này gồm có: Các phương pháp lập trình, một số khái niệm cơ bản, các đặc điểm quan trọng của OOP, một số thuật ngữ OOP. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận