Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 6: Kế toán hoạt động khoản đầu tư tài chính

Sau khi học xong chương này, người học có thể: Nhận biết các khoản đầu tư tài chính tại doanh nghiệp, xác định giá gốc của các khoản đầu tư tài chính, nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch kinh tế liên quan đến các khoản đầu tư tài chính, vận dụng hạch toán kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu liên quan đến các khoản đầu tư tài chính.

Từ khóa: Kế toán tài chính, Kế toán đầu tư tài chính, Đầu tư tài chính, Giao dịch kinh tế, Hạch toán kế toán

pdf 58 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/07/2021 | Lượt xem:16 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận