Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 3: Kế toán hàng tồn kho

Sau khi nghiên cứu xong nội dung này, người học có thể: Giải thích được những khái niệm và yêu cầu cơ bản của chuẩn mực kế toán hàng tồn kho, nhận diện và xử lý các giao dịch liên quan đến hàng tồn kho trên hệ thống tài khoản kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận