Bài giảng Kế toán quản trị (ThS Vũ Quang Kết) - Chương 3: Kế toán quản trị các yếu tố sản xuất kinh doanh

Chương 3: Kế toán quản trị các yếu tố sản xuất kinh doanh nội dung gồm có: Kế toán quản trị hàng tồn kho, kế toán quản trị lao động tiền lương, kế toán quản trị tài sản cố định.
Đăng nhập để bình luận