Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 11: Thông tin kế toán với việc ra các quyết định dài hạn

Chương 11: Thông tin kế toán với việc ra các quyết định dài hạn. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Yêu cầu của thông tin kế toán, các loại quyết định đầu tư dài hạn, giá trị thời gian của tiền, lãi suất và giá trị thời gian của tiền, phương pháp giá trị hiện tại thuần. Mời các bạn tham khảo.
Đăng nhập để bình luận