Bài giảng Hệ thống văn bản, tài liệu liên quan đến hoạt động quan trắc môi trường

Cùng tìm hiểu một số khái niệm; các văn bản đã xây dựng, ban hành liên quan đến hoạt động quan trắc môi trường; các văn bản đang trong quá trình xây dựng và trình ban hành; định hướng thời gian tới;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Hệ thống văn bản, tài liệu liên quan đến hoạt động quan trắc môi trường".
Đăng nhập để bình luận