Bài giảng Địa chất công trình - Chương 6 Nước dưới đất

Tính toán lượng nước khai thác phục vụ công, nông nghiệp, sinh hoạt. Tính toán chọn lựa biện pháp để tháo khô hố móng. Tính toán lượng nước thấm mất của các công trình dẫn giữ nước và tìm giải pháp khắc phục.
Đăng nhập để bình luận