Bài giảng Đánh giá tác động môi trường - ThS. Nguyễn Hữu Vinh

Bài giảng Đánh giá tác động môi trường trình bày các nội dung chính: giới thiệu chung các khái niệm và nguyên lý đánh giá tác động môi trường, kỹ thuật và phương pháp đánh giá, quy định và thủ tục đánh giá tác động môi trường.
Đăng nhập để bình luận