Bài giảng Chương 2: Kiểm toán doanh thu bán hàng & nợ phải thu

Bài giảng Chương 2: Kiểm toán doanh thu bán hàng & nợ phải thu trình bày các nội dung chính sau: Nội dung và đặc điểm của khoản mục nợ phải thu, kiểm soát nội bộ đối với nợ phải thu, các thủ tục kiểm toán nợ phải thu.

Từ khóa: Kiểm toán doanh thu bán hàng, Khoản mục nợ phải thu, Kiểm soát nội bộ, Kiểm toán nợ phải thu, Khoản công nợ thu hồi

pdf 43 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/07/2021 | Lượt xem:17 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận