Bài giảng Chương 2: Kế toán tài sản cố định

Mục tiêu chính của Chương 2: Kế toán tài sản cố định nhằm giúp các bạn nắm được Khái niệm và nguyên tắc ghi nhận TSCĐ, xác định giá trị của TSCĐ, các phương pháp khấu hao TSCĐ, các phương pháp hạch toán TSCĐ khi tăng, giảm, khấu hao và sửa chữa TSCĐ, cách trình bày thông tin trên báo cáo tài chính.

Từ khóa: Kế toán tài sản cố định, Báo cáo tài chính, Phương pháp khấu hao TSCĐ, Phương pháp hạch toán TSCĐ, Khấu hao tài sản cố định

pdf 66 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:25/07/2019 | Lượt xem:169 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận