Bài giảng Chương 1: Kiểm toán tiền và các khoản tương đương tiền

Bài giảng Chương 1: Kiểm toán tiền và các khoản tương đương tiền trình bày các nội dung chính sau: Nội dung và đặc điểm của khoản mục tiền, kiểm soát nội bộ đối với tiền, các thủ tục kiểm toán khoản mục tiền.

Từ khóa: Kiểm toán tiền, Kiểm soát nội bộ đối với tiền, Thủ tục kiểm toán khoản mục tiền, Tiền gửi ngân hàng, Nguyên tắc kế toán

pdf 39 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/07/2021 | Lượt xem:23 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận