Bài giảng An toàn và vệ sinh lao động (Safety - Heathl at work) - Chương 5: Quản lý Nhà nước về an toàn - vệ sinh lao động

Chương 5 - Quản lý Nhà nước về an toàn - vệ sinh lao động. Những nội dung chính trong chương 5 gồm có: Nội dung và trách nhiệm của Nhà nước về an toàn - vệ sinh lao động, hệ thống quản lý an toàn - vệ sinh lao động, hệ thống pháp luật về an toàn - vệ sinh lao động. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: An toàn lao động, Vệ sinh lao động, Heathl at work, An toàn lao động trong doanh nghiệp, Quản lý an toàn, Quản lý Nhà nước về an toàn lao động

pdf 42 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/01/2018 | Lượt xem:98 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận