Anh văn chuyên ngành công nghệ thông tin

Công nghệ Thông tin, viết tắt CNTT, (tiếng Anh: Information Technology hay là IT) là một nhánh ngành kỹ thuật sử dụng máy tính và phần mềm máy tính để chuyển đổi, lưu trữ, bảo vệ, xử lý, truyền tải và thu thập thông tin. [1]
Ở Việt Nam, khái niệm Công nghệ Thông tin được hiểu và định nghĩa trong nghị quyết Chính phủ 49/CP kí ngày 04/08/1993: "Công nghệ thông tin là tập hợp các phương pháp khoa học, các phương tiện và công cụ kĩ thuật hiện đại - chủ yếu là kĩ thuật máy tính và viễn thông - nhằm tổ chức khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin rất phong phú và tiềm năng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người và xã hội".

Từ khóa: anh văn chuyên ngành, tiếng anh kỹ thuật, anh văn kỹ thuật, tiếng anh chuyên dụng, kỹ thuật tiếng anh, sử dụng tiếng anh

doc 23 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:27/10/2012 | Lượt xem:160 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 30

Đăng nhập để bình luận