Tạp chí khoa học xã hội số 1 (173) - 2013: Phát triển bền vững - lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm ở Nam bộ và Việt Nam

Bài viết trình bày khái quát các học thuyết cơ bản về phát triển bền vững, bao gồm các khái niệm, các cấp độ phát triển bền vững trong nghiên cứu cộng đồng. Bên cạnh đó, bài viết cũng cung cấp các nguyên tắc và chỉ tiêu đo lường phát triển bền vững trên thế giới và tại Việt Nam, làm cơ sở khoa học cho việc định lượng các nghiên cứu về phát triển bền vững và các vấn đề liên quan.
Đăng nhập để bình luận