Quản trị chiến lược

Với mục đích rà soát (nhận diện sớm các dấu hiệu về các thay đổi và khuynh hướng môi trường), theo dõi (phát hiện ý nghĩa thông qua các quan sát liên tục về các thay đổi và khuynh hướng môi trường), dự đoán (phát triển các dự kiến về những gì xảy ra dựa vào các thay đổi và khuynh hướng đã được rà soát và theo dõi), đánh giá (xác định thời hạn và tầm quan trong của các thay đổi và khuynh hướng môi trường đối vớ các chiến lược và hoạt động quản trị)
Đăng nhập để bình luận