Quản lý chất thải rắn

Quản lý chất lượng môi trường là sự tác động liên tục, có tổ chức, có phương hướng và mục
đích xác định của một chủ thể (con người, địa phương, quốc gia, tổ chức quốc tế v.v...) đối
với một đối tượng nhất định (môi trường sống) nhằm khôi phục, duy trì và cải thiện tốt hơn
môi trường sống của con người trong những khoảng thời gian dự định.
Đăng nhập để bình luận