Ngân sách nhà nước

. Vai trò của ngân sách Nhà nước
a. Đảm bảo nhu cầu chi tiêu cho Nhà nước
b. Điều tiết nền kinh tế xã hội detail
c. Các vai trò khác