Mạng máy tính

Mô hình kết nối hệ thống mở được Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hoá ISO (International Organizaiton for Standardization) nữa ra nhầm cung cấp một mô hình chuẩn cho các nhà sản xuất và cung câp sản phẩm viễn thông áp dụng theo nền phát triển các sản phẩm viễn thông. Ý tưởng mô hình hoá được tạo ra còn nhầm hỗ trợ cho việc kết nối giữa các hệ thống và modun hoá các thành phần phục vụ mạng viễn thông.

Từ khóa: phục hồi máy tính, Mạng máy tính, ứng dụng máy tính, kỹ thuật máy tính, phần mềm ứng dụng, phần mềm C

pdf 117 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:01/10/2012 | Lượt xem:73 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận