Luận văn thạc sĩ kinh tế: Xây dựng chiến lược phát triển công ty TNHH một thành viên công trình giao thông công chánh đến năm 2015

Mục tiêu của đề tài là phân tích, đánh giá các yếu tố môi trường bên ngoài và các yếu tố môi trường bên trong để từ đó xây dựng và lựa chọn chiến lược phát triển phù hợp cho công ty TNHH MTV công trình giao thông chính, đề xuất các giải pháp thực hiện trong giai đoạn từ nay đến năm 2015.
Đăng nhập để bình luận