Kinh tế công cộng - Chương 3: Chính phủ với vai trò phân phối lại thu nhập và đảm bảo công bằng xã hội

Khái niệm công bằng xã hội là một khái niệm mang tính chuẩn tắc, tùy thuộc vào quan điểm của từng người.
Không có một khái niệm chung về công bằng xã hội mà người ta thường tách công bằng thành những khái niệm cụ thể hơn.
Công bằng dọc (Vertical equality): là sự đối xử khác nhau với những người có tình trạng kinh tế ban đầu khác nhau nhằm khắc phục những khác biệt sẵn có đó.
= Chính phủ được phép đối xử có phân biệt đối với những người có tình trạng kinh tế khác nhau, với điều kiện là sau khi chịu tác động của những chính sách đó thì những khác biệt phải được giảm bớt hoặc xoá bỏ.

Từ khóa: Kinh tế công cộng, thu nhập xã hội, cân bằng xã hội, kinh doanh quốc tế, kinh tế xã hội, kinh tế thương mại

ppt 45 trang | Chia sẻ: trinh | Ngày:24/11/2012 | Lượt xem:100 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận