Kê toán tài chính

Theo Luật Kế toán Việt Nam, kế toán là công việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân
tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian
lao động.
Kế toán ở đơn vị kế toán gồm kế toán tài chính và kế toán quản trị.
- Kế toán tài chính là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin
kinh tế, tài chính bằng các báo cáo tài chính cho đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin
của đơn vị kế toán.
- Kế toán quản trị là việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài
chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán.

Từ khóa: phương pháp kế toán, giáo trình kế toán, kế toán tài chính, chế độ kế toán, kế toán vật tư, phương pháp kế toán, kế toán doanh nghiệp

pdf 339 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:173 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 9

Đăng nhập để bình luận