Kế toán nguyên vật liệu

Hiện nay trong nền kinh tế quốc dân nói chung và trong từng doanh
nghiệp xây lắp nói riêng đã không ngừng được đổi mới và phát triển cả
hình thức, quy mô và hoạt động xây lắp. Cho đến nay cùng với chính sách
mở cửa, các doanh nghiệp tiến hành hoạt động xây lắp đã góp phần quan
trọng trong việc thiết lập nền kinh tế thị trường và đẩy nền kinh tế hàng
hoá trên đà ổn định và phát triển.

Từ khóa: tài chính- ngân hàng, kế toán nguyên vật liệu, kế toán- kiểm toán, nguyên vật liệu, kinh tế hàng hóa, kinh tế thị trường

doc 94 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:140 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận