Hoạt động du lịch ở các điểm di tích lịch sử - văn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh nhìn từ sự hài lòng của khách du lịch

Nghiên cứu này khảo sát sự hài lòng của du khách đối với hoạt động du lịch ở một số điểm di tích lịch sử - văn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh, dựa trên 8 nội dung đánh giá. Để thu thập thông tin, bài viết đã tiến hành khảo sát bảng hỏi 180 khách du lịch trong nước và quốc tế, tại 7 điểm du lịch theo các tiêu chí cho trước.
Đăng nhập để bình luận