GIÁO TRÌNH: SQL SERVER 2000

Tổng quan SQL Server 2000 Thiết kế và thực thi cơ sở dữ liệu T-SQL Programing Giao dịch và Khoá Bảo mật và Quản lý người dùng T-SQL và SQL nâng cao Ràng buộc dữ liệu và Chỉ số Khung nhìn và Con trỏ Thủ tục Trigger Sao lưu và Phục hồi Chuyển đổi giữa các loại cơ sở dữ liệu Kiến trúc nhân bản

Từ khóa: tài liệu học đại học, bài giảng SQL SEVER 2000, quản trị dữ liệu, thiết kế dữ liệu, bảo mật dữ liệu , SQL nâng cao

pdf 211 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:126 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận