GIÁO TRÌNH: QUẢN LÝ TỔNG HỢP CHẤT THẢI

Quản lý tổng hợp chất thải là một cách tiếp cận mới trong quản lý chất thải và đang được nhiều nước trên thế giới áp dụng. Ở nước ta, quản lý chất thải nói chung và chất thải rắn nói riêng theo hướng bền vững là một trong 7 chương trình ưu tiên cao nhất được xác định trong Chiến lược Bảo vệ môi trường Quốc gia 2001 - 2010 và Định hướng đến năm 2020 và cũng là một nội dung thuộc lĩnh vực ưu tiên trong chính sách phát triển của Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam.

Từ khóa: biện pháp phòng chống ô nhiễm , chuyên đề môi trường, Giáo trình, quản lý chất thải, tổng hợp chất thải, chất thải công nghiệp

pdf 446 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:129 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận