Giáo trình MS Word

Để thoát khỏi MS Word ta phải theo các trình tự sau:
• Lưu văn bản.
• Đóng tất cả các cửa sổ đang soạn thảo. Nếu văn bản được mở
ra để làm thêm hoặc sửa chữa nhưng chưa được lưu những
nội dung vừa làm thêm hoặc sửa chữa thì sẽ xuất hiện thông
báo : Do you want to save changes you made to “document
name”?
Chọn Yes để lưu thêm ; No để thoát mà không lưu thêm gì ;
Cancel để tiếp tục soạn thảo.
• Đóng chương trình MS Word: Menu File ® Exit (Alt + F4)

Từ khóa: Microsoft Word, kỹ năng trình bày văn bản, thủ thuật máy tính, Microsoft Word, Microsoft office, viết sách bằng MS Word, kỹ năng soạn thảo word

ppt 52 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:111 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận