Con đường lên Chủ Nghĩa Xã Hội ở Việt Nam

Sau hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống giặc ngoại xâm và giành độc lập, đất nước ta tiếp tục con đường mình đã lựa chọn đó là con đường đi lên CNXH, chúng ta đang vững bước tiến vào thế kỷ mới với những thách thức và khó khăn mới với con đường mà chúng ta đã chọn, nhưng không vì thế mà ta chịu lùi bước, chịu khuất phục trước khó khăn. Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục đi theo con đường mà chúng ta đã lựa chọn, chúng ta đề ra nhiệm vụ để hoàn thành nó và những phương hướng để dẫn chúng ta tới thắng lợi trên con đường mà chúng ta đã chọn
Đăng nhập để bình luận