Chương 7: Kế toán hàng tồn kho

Nguyên vật liệu là những tài sản thuộc nhóm hàng tồn kho của doanh nghiệp, là thành phần cơ bản cấu thành nên sản phẩm.
Vật liệu (tiếng Anh: Materials) là chất hoặc hợp chất được được con người dùng để làm ra những sản phẩm khác. Vật liệu là đầu vào trong một quá trình sản xuất hoặc chế tạo. Trong công nghiệp, vật liệu là những sản phẩm chưa hoàn thiện và thường được dùng để làm ra các sản phẩm cao cấp hơn.

Từ khóa: Kế toán hàng tồn kho, mô hình kế toán, nghiệp vụ kế toán, kế toán vật tư, kinh tế tài chính, tài sản doanh nghiệp

pdf 34 trang | Chia sẻ: trinh | Ngày:06/12/2012 | Lượt xem:128 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận