BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH TUÂN THỦ CHUẨN MỰC VÀ NGUYÊN TẮC (ROSC) - Đánh giá Tình hình Quản trị công ty của Việt Nam Tháng 6/2006

Báo cáo này cung cấp đánh giá về khuôn khổ quản trị công ty của Việt Nam – bao
gồm các lĩnh vực luật pháp và quy định, các cơ chế giám sát và cưỡng chế thực thi,
thị trường, đặc biệt là thị trường chứng khoán. Báo cáo nêu lên một số vấn đề chính,
tóm tắt tình hình tuân thủ các nguyên tắc quản trị công ty của OECD và đưa ra
khuyến nghị về những điểm cần cải thiện.

Từ khóa: Quản trị công ty, Bảo vệ nhà đầu tư, quản lý doanh nghiệp, lãnh đạo doanh nghiệp, tổ chức doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp

pdf 45 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:119 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận