Bài thuyết trình: Kết nối quay số Dial-up

Slide mô tả tổng quan kết nối quay số, kỹ thuật và ứng dụng. Các thuật ngữ liên quan, thiết bị đầu cuối dùng để kết nối. Kiểm tra cấu hình (show interface, ip route,
dialer). Kiểm tra cấu hình (show interface, line, ipTroubleshooting kết nối quay số qua môi trường ISDN
route, dialer).

Từ khóa: bài thuyết trình, Dial on Demand, tham số chung, Cấu hình rotary group, môi trường PSTN, kết nối quay số

pdf 73 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:66 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận