Bài giảng Quản trị thực phẩm và đồ uống (Food and beverage management) - Chương 5: Quản trị mua và dự trữ

Chương 5 đề cập đến các vấn đề liên quan đến việc quản lý mua và dự trữ thực phẩm đồ uống. Nội dung cụ thể gồm có: Quản trị mua thực phẩm và đồ uống; quản trị dự trữ, bảo quản và cấp phát thực phẩm và đồ uống. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận